Voorwaarden

Algemene voorwaarden van coolmobility GmbH (B tot C)

§ 1 Reikwijdte

 1. Onze volgende verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de koper en ons voor de levering van goederen. Ze gelden ook voor alle toekomstige zakenrelaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen.
 2. Alle tussen de koper en ons gemaakte afspraken ter uitvoering van de koopcontracten worden schriftelijk vastgelegd in de contracten.

§ 2 Aanbod en contractsluiting

 1. De koper moet zich registreren in onze winkel voordat hij een bestelling plaatst.
 2. De bestelling van de koper, die geldt als een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, kunnen wij binnen twee weken accepteren door het sturen van een orderbevestiging of door het binnen dezelfde termijn toezenden van de bestelde producten. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.
 3. Elke koper die consument is, kan, volgens de bepalingen van het speciale herroeping- en retourbeleid, de koopovereenkomst annuleren en de goederen retourneren. Deze wordt samen met de orderbevestiging naar de koper gestuurd.

§ 3 Betalingsvoorwaarden

 1. Onze prijzen gelden af ​​magazijn Duitsland zonder verpakking en zonder andere kosten, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging. Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW. Deze zullen wij separaat op de factuur vermelden tegen het wettelijke tarief op de dag van facturering.
 2. Wij bieden de volgende betaalmethoden aan: PayPal, creditcard (VISA, Mastercard, American Express, Maestro), SOFORT, EPS, ideal, Bancontact, Google Pay, Apple Pay.
  Eventuele kosten van een geldtransactie zijn voor uw rekening.

§ 4 Transport-/verzendkosten (inclusief wettelijke btw)

Verzending binnen Duitsland:
Gratis verzending voor bestellingen boven de € 59,00
€ 4,95 vast tarief tot € 58,99 waarde van goederen

Verzending naar EU-landen:
Forfaitaire verzendkosten: 9,95 € tot een goederenwaarde van 199,00 €
Vanaf een goederenwaarde van € 200,00 € 24,95

§ 5 Leverings- en servicetijd

Tenzij in de betreffende aanbieding een andere termijn is vermeld, vindt de levering van de goederen binnen Duitsland (Duitsland) doorgaans plaats binnen 5 - 7 dagen, voor leveringen in het buitenland meestal tussen 10 - 14 dagen na het sluiten van het contract (indien vooruitbetaling is overeengekomen, na de datum van uw betalingsopdracht). Er kunnen momenteel vertragingen in de levering optreden als gevolg van het grote aantal bestellingen en het personeelstekort als gevolg van de coronapandemie.

Houd er rekening mee dat er geen bezorging is op zon- en feestdagen.

Als u artikelen met verschillende levertijden heeft besteld, verzenden wij de goederen in één zending, tenzij wij andere afspraken met u hebben gemaakt. De levertijd wordt in dit geval bepaald door het artikel met de langste levertijd dat je hebt besteld.

Als u het zelf ophaalt, informeren wij u per e-mail over de beschikbaarheid van de goederen en de afhaalmogelijkheden. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

§ 6 Risico-overgang – Verzending/verpakking

De goederen worden onverzekerd verzonden op risico van de koper. Wij zullen ons inspannen om rekening te houden met de wensen en belangen van de koper met betrekking tot de wijze van verzending. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de koper. Als de klant een consument is, gaat het risico van bederf of onopzettelijk verlies over op de klant bij levering aan de klant of als de klant in gebreke blijft met de aanvaarding.

§ 7 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor zover er een gebrek in de goederen is waarvoor wij verantwoordelijk zijn, zijn wij verplicht tot nakoming, met uitsluiting van het recht van de koper om zich terug te trekken uit het contract of om de koopprijs te verminderen, tenzij wij het recht hebben om nakoming te weigeren op grond van wettelijke regelingen. De koper dient ons een redelijke termijn te gunnen voor aanvullende prestatie. De aanvullende prestatie kan worden uitgevoerd door het gebrek op te heffen of door nieuwe goederen te leveren, naar keuze van de koper. In het geval dat een defect wordt verholpen, dragen wij de noodzakelijke kosten. Als de aanvullende prestatie is mislukt, kan de koper ervoor kiezen om een ​​verlaging van de koopprijs te eisen of om zich terug te trekken uit het contract. Schadeclaims wegens duidelijke materiële gebreken aan de geleverde goederen zijn uitgesloten, indien de klant het gebrek niet binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de goederen meldt. Normale slijtage rechtvaardigt geen garantieclaims.
 2. De wettelijke garantietermijn bedraagt ​​twee jaar vanaf levering.
 3. Wij zijn volledig aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade aan leven, lichaam en gezondheid die is gebaseerd op een nalatig of opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten, evenals voor schade die wordt gedekt door aansprakelijkheid onder de Wet Productaansprakelijkheid. Voor schade die niet onder zin 1 valt en die gebaseerd is op opzettelijke of grof nalatige contractbreuk en frauduleus opzet door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten, zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. In dit geval is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade, voor zover wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten niet opzettelijk of met grove nalatigheid hebben gehandeld.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde zaken blijven ons eigendom totdat alle vorderingen die wij jegens de koper nu of in de toekomst toekomen, zijn voldaan. In geval van contractbreuk door de koper, b.v. B. Bij wanbetaling hebben wij het recht de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust na het stellen van een redelijke termijn terug te nemen. Als we de gereserveerde goederen terugnemen of beslag leggen op de gereserveerde goederen, is dit een terugtrekking uit het contract. Wij hebben het recht om de gereserveerde goederen na terugname te gebruiken. Na aftrek van een passend bedrag voor de exploitatiekosten, dienen de opbrengsten van de exploitatie te worden verrekend met de bedragen die de koper ons verschuldigd is.
 2. Als derden toegang krijgen tot de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, in het bijzonder beslagleggingen, wordt de koper op de hoogte gebracht van onze eigendom en worden wij onmiddellijk op de hoogte gebracht, zodat we onze eigendomsrechten kunnen doen gelden. Indien de derde niet in staat is ons de ter zake gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de koper hiervoor aansprakelijk.

§ 9 Plaats van uitvoering, toepasselijk recht, diversen

 1. Plaats van uitvoering voor leveringen uit de tussen ons gesloten verkoopovereenkomsten is Bielefeld.
 2. De betrekkingen tussen de contractpartijen worden uitsluitend beheerst door het recht dat van toepassing is in de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van de eenvormige wet op de internationale koop van roerende zaken en de wet op het sluiten van internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is uitgesloten.
 3. Indien een of meer van deze bepalingen ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.